Canlı Yayın
Mudras and Mantras
Michael J. Stewart (ENG)
Shanta Vira Yoga

Mantras and Mudras

Anjali Mudra - OM / Padma Mudra - Guru Mantra Mantra / Abhya Rhdaya Mudra - Hanuman Gayatri Mantra / Ganesh Mudra - Om Gam Ganapataye Namaha Mantra / Yoni Mudra - Om Aim Hrim Shrim Klim Krim Mantra / Surya Mudra - Surya Gayatri / Kali Mudra - Om Dum Dhurgaye Namo Namaha / Yoni Mudra - Matanghi Mantra / Chin Mudra - Om Namaha Shivaya Shivoham Mantra / Padma Mudra - Lokah Samastha Sukhino Bahavanthu / Prana Mudra / Apana Mudra / Musti Mudra